Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Business Administration Department of Business Law Academic Staff
Professor (Total:7)
   FUJISAWA Hiroki
   IGATA Koji
   IKESHIMA Shinsaku
   KIMURA Toshiro
   KITAMURA Minoru
   KUNITOMO Junichi
   KURIKI Toshiaki
Associate Professor (Total:5)
   FUJISHIMA Hajime
   HASHITANI Soichi
   HORITAKE Manabu
   KURODA Naoki
   MAJIMA Hiroaki
Lecturer (Total:6)
   KOGA Keisaku
   MIYAZAKI Yuji
   TABATA Yoshihiro
   TAKAHASHI Ei
   YOJO Hokuto
   YOKOUCHI Megumi

mail