Faculty of Economics Department of Economics Academic Staff
Professor (Total:17)
Name Specialization Areas
   ASANO Keiichi
   FUKUMOTO Tomoyuki
   FUKUMOTO Yukio Money and finance
   KAMIYA Hidehiko
   KOMAKI Yasuyuki Economic theory, Economic statistics, Economic policy
   KUROSAKA Makoto Economic theory
   LIN Minghsin Economic policy
   OGAWA Masahiro Economic statistics, Economic policy
   OGAWA Takayuki Economic theory
   OHASHI Norio Social law
   OHSITA Akihiro Geometry
   SAITO Yoshihiko
   SUZUKI Takayoshi Linguistics
   TAKAHASHI Wataru Public economics and labor economics, Money and finance
   YAMAMOTO Tadashi History of Europe and America
   YAN Li Historical studies in general, History of Asia and Africa
   YOSHIDA Hiroko Foreign language education
Associate Professor (Total:13)
Name Specialization Areas
   FUJIWARA Tadaki Economic theory
   HAYASHI Yoshiko
   HIGUCHI Taro Education
   KAGOTANI Koji International relations, Politics
   MIZUNO Nobuhiro
   NAKAOTA Hiroshi Money and finance
   NIHONSUGI Tsuyoshi Economic theory
   NOZAKI Kayo
   OKAJIMA Shigeharu
   ONO Azusa History of Europe and America, Area studies
   SHIGEMITSU Mie Educational technology, Foreign language education, Sociology of education
   UEMIYA Tomoyuki Economic doctrines and economic thought
   URUSHI Saki
Lecturer (Total:5)
Name Specialization Areas
   HAGIWARA Makoto
   HANATO Syunsuke
   HASHIMOTO Kazuhiko
   HAYASHI Jun
   HIROSE Kosuke