Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Economics Department of Regional Policy Academic Staff
Professor (Total:10)
   FUJIMOTO Takashi
   IIDA Tetsushi
   MORI Utae
   MOTOMURA Mitsue
   Ogawa Naomi
   TOBE Masumi
   TOKUNAGA Mitsutoshi
   UMEHARA Eiji
   UMEMURA Hitoshi
   YAMAMOTO Shunichiro
Associate Professor (Total:5)
   ITO Taichi
   KASHIHARA Makoto
   KUWAHARA Takeshi
   TSUKATANI Fumitake
   YOSHIDA Tateichiro
Lecturer (Total:2)
   FUJII Daisuke
   UCHIYAMA Kazuyuki

mail