Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Business Administration Department of Business Law Academic Staff
Professor (Total:8)
   FUJISAWA Hiroki
   IGATA Koji
   IKESHIMA Shinsaku
   KIMURA Toshiro
   KITAMURA Minoru
   KUNITOMO Junichi
   KURIKI Toshiaki
   MAJIMA Hiroaki
Associate Professor (Total:8)
   FUJISHIMA Hajime
   HASHITANI Soichi
   HORITAKE Manabu
   KANEKO Keiko
   KOGA Keisaku
   KURODA Naoki
   SAKO Mari
   YOJO Hokuto
Lecturer (Total:4)
   FUKUSHIMA Takuya
   MIYAZAKI Yuji
   TABATA Yoshihiro
   TAKEDA Naho

mail