Faculty of Business Administration Department of Business Administration Academic Staff
Professor (Total:13)
Name Specialization Areas
   Baek Insoo
   ESHIMA Yoshihiro Business administration
   GAO Ruihong
   GOTO Ichiro Commerce
   HOMMA Toshimichi Business administration
   HONDA Yoshimi Accounting
   ITO Hiroyuki Business administration
   MISHIMA Shigeaki Business administration, Medical management and medical sociology
   OMORI Kozo Money and finance
   TAKAHARA Ryuji Social psychology, Clinical psychology
   TANAKA Kengo Social psychology, Clinical psychology
   TOHARA Tomofumi Business administration
   YOSHINO Tadao Business administration
Associate Professor (Total:11)
Name Specialization Areas
   CHEUNG Yau-sum Barbara Business administration
   HAGA Mayomi Business administration, Statistical science
   HASHIMOTO Nobuko
   HAYASHIDA Osamu
   ITO Masayuki Public economics and labor economics, Money and finance
   Marutschke David
   OKINO Koji Accounting
   OMI Yusuke
   TODA Nobutoshi Business administration,Organizational behavior
   TOYAMA Akira
   YANO Ryota Human Resource Management
Lecturer (Total:9)
Name Specialization Areas
   FUJITA Satomi
   FUKUDA Keizo
   HATA Kazunari
   MIZUNO Miuya
   MURAMOTO Akitoshi
   NAKAMURA Nobutaka
   OKAWA Yusuke
   Okada Kana
   TSUJI Syoko